RSS
poniedziałek, 06 października 2014

W obliczu ogromnego zadłużenia społeczeństwa będącego efektem ciągnącego się od lat kryzysu ekonomicznego bardzo często mamy do czynienia z instytucjami BIG i BIK, których działania a nawet uprawnienia różnią się od siebie, a które stale są ze sobą mylone.

BIG


Celem BIG jest prowadzanie stale uaktualnianego  rejestru dłużników. Dane zawierające zapisy dotyczą przeterminowanych należności wynikających z umów handlowych zarówno osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Zgromadzone informacje są udostępniane jedynie posiadającym uprawnienia podmiotom i są niezwykle pomocnym narzędziem wykorzystywanym do weryfikowania klientów czy kontrahentów. Możliwość zamieszczenia danych ewidencyjnych zadłużonych podmiotów w zasobach BIG to również sposób jaki stosowany jest w windykacji w celu zaspokojenia wymaganych wierzytelności. 

Biuro Informacji Kredytowej 


BIK pojawił się na rynku pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego wieku i jego zadaniem stało się gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych instytucjom bankowym dotyczących wszelkiego rodzaju zarówno bieżących jak i historycznych zobowiązań o charakterze kredytowym. Dane klienta banku trafiają do Biura Informacji Kredytowej w chwili składania wniosku kredytowego i cały czas aktualizowane są informacjami , które dotyczą terminowego wpłacania rat oraz daty całkowitego uregulowania zadłużenia. Dane pozyskiwane od BIK wykorzystywane są przez instytucje bankowe do analizy zdolności kredytowej, która zwykle stanowi podstawę przyznania kredytu.

Znalezienie się w rejestrze dłużników BIG bądź zapis o zadłużeniu w terminowym spłacaniu kredytu znajdujący się w zasobach BIK to duży problem głównie dla osób, które zamierzają uwiarygodnić swoją sytuację finansową. 

08:56, alicjakucharska
Link
środa, 03 września 2014

Ze względu na to, że prawie każdego dnia powiększa się zadłużenie współczesnego społeczeństwa coraz większa liczba podmiotów prawnych korzysta z zasobów jakie są udostępniane przez świadczące usługi na terenie naszego kraju biura informacji gospodarczej. Rejestr dłużników służy nie jedynie do miarodajnej weryfikacji wiarygodności finansowej przedsiębiorcy czy konsumenta ale coraz częściej wykorzystywany jest jako bardzo skuteczna forma egzekucji niezapłaconych należności.  

Pojawienie się na liście jaką zamieszcza rejestr dłużników w wielu przypadkach może skutkować bardzo niepożądanymi kłopotami. Dane o dłużniku przekazywane do banków, firm telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli lub firm świadczących usługi leasingowe mogą stanowić olbrzymią przeszkodę podczas zawierania wszelkiego typu umów.Rejestr dłużników zawiera dane ewidencyjne osób, które zalegają ponad 60 dni z zapłaceniem należności w wysokości większej niż pięćset złotych w przypadku przedsiębiorstw i 200 złotych w przypadku konsumenta. Zapisu na liście dłużników mogą dokonywać przedsiębiorstwa, instytucje prawne a nawet osoby fizyczne. 

Jedynym możliwym sposobem zniknięcia danych ewidencyjnych osoby zadłużonej z krajowego rejestru dłużników jest całkowite spłacenie zadłużenia łącznie z wyliczonymi odsetkami karnymi. Zabezpieczeniem usunięcia danych jest obowiązek poinformowania przez wierzyciela w ciągu dwóch tygodni biura informacji gospodarczej o całkowitej spłacie zadłużenia. Po upłynięciu terminu warto bezwzględnie sprawdzić czy wierzyciel przychylił się do obowiązku i nasze dane zostały usunięte z rejestru długów. W tym celu trzeba wnioskować o udostępnienie raportu z zasobów wszystkich świadczących swoje usługi na terytorium naszego kraju biur informacji gospodarczej. 

11:49, alicjakucharska
Link
piątek, 22 sierpnia 2014

Nieuczciwość firm z jaką można spotkać się w ostatnich latach nie sprzyja zaufaniu w trakcie zawierania różnego rodzaju umów. Kryzys ekonomiczny jaki bezpośrednio dotyka dzisiejsze społeczeństwo doprowadził do zadłużenia wciąż rosnącej grupy przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni i rozpoczęcie z nimi współpracy zagraża wieloma problemami zarówno od strony finansowej jak i wywiązania się z realizacji zleconej usługi. 


Jest wiele możliwości sprawdzenia sytuacji finansowej każdego przedsiębiorstwa. Dlatego przed podjęciem zarówno jednorazowej jak i długotrwałej współpracy trzeba odpowiednio wcześniej poddać analizie wiarygodność firmy. 


Wyznacznikiem kondycji finansowej przedsiębiorcy jest terminowa opłata wszelkiego rodzaju należności. Żeby ustrzec się przed zawarciem umowy z zadłużoną firmą warto wnioskować o raport z krajowego rejestru długów, który udostępniają działające na terenie Polski instytucje, świadczące usługi w zakresie informacji gospodarczej. Na krajowej liście dłużników widnieją dane identyfikacyjne nie tylko zadłużonych przedsiębiorstw ale ponadto konsumentów. W związku z tym, ze tego rodzaju usługi świadczone są przez kilka instytucji, które ze sobą nie współpracują w tworzeniu wspólnych zasobów warto koniecznie pamiętać, iż wniosek o raport jaki dotyczy konkretnego przedsiębiorcy należy złożyć w każdej z nich z osobna. 


Dodatkowo można także zwrócić się do przyszłego kontrahenta o przedstawienie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego nie zaleganie nie zaleganiu z opłatą należności podatkowych w Urzędzie Skarbowym i składek na ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które wystawiane jest wyłącznie na wniosek płatnika, jakiego dane dotyczą. 

środa, 13 sierpnia 2014

BIK rozpoczęło swoją działalność pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Jego najważniejszym zadaniem było gromadzenie informacji na temat zaczerpniętych przez klientów placówek bankowych świadczących swoje usługi na terytorium naszego kraju zobowiązań finansowych a także terminów ich spłacania. Na dzień dzisiejszy priorytetowym celem BIK jest gromadzenie, przechowywanie jak również przetwarzanie danych w zakresie całej historii zobowiązań kredytowych każdego klienta, który korzysta z usług bankowych. W oparciu o nie powstaje lista dłużników bankowych, do której mają wgląd wyłącznie placówki zrzeszone w Związku Banków Polskich. 


Lista dłużników bankowych jaką posiada BiK w konsekwencji zapobiega zaciąganiu kredytów przez osoby, które mają kłopot z ich terminowym spłaceniem. Z kolei pozytywna historia kredytowa jaką udostępnia Biuro Informacji Kredytowej ułatwia uzyskać wsparcie w postaci pożyczki. Banki chętnie udzielają kredytów klientom, którzy zgodnie z informacjami pozyskanymi od BIK terminowo spłacili poprzednie zobowiązania finansowe bądź terminowe je spłacają.


Pośród informacji jakie posiada lista dłużników bankowych znajdują się dane osobowe, data kiedy powstało zobowiązanie finansowe, terminowość spłat, kwota zaciągniętej pożyczki, dane dotyczące toczącej się windykacji zadłużenia a także jego egzekucji.

Z informacji zgromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej mogą skorzystać nie tylko uprawnione ustawowo placówki bankowe ale także każdy kredytobiorca, który chce pozyskać dane na temat swojej historii kredytowej, co zapewnia im obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych. Aby móc otrzymać raport ze zgromadzonymi przez Biuro Informacji Kredytowej danymi na swój temat wystarczy tylko złożyć wniosek i przesłać go na adres biura. O raport bezpłatnie można ubiegać się raz na sześć miesięcy.

Nareszcie jest już w Polsce skuteczny sposób na sprawdzenie kontrahenta a nawet swojego członka rodziny za jego zgodą czy przypadkiem nie popadł w kłopoty finansowe i nie jest niczyim dłużnikiem. Wystarczy skorzystać z możliwości jakie oferuje rejestr dłużników. 

Jak to działa?


Rejestr dłużników jest bazą, która została stworzona przez Biuro Informacji Gospodarczej i obejmuje wszystkie istotne informacje na temat zaległości o charakterze finansowym zarówno konsumentów jak i firm. Wprowadzenie podmiotu na listę rejestru oznacza automatyczne powiadomienie o jego problemach finansowych placówek bankowych, instytucji pozabankowych proponujących pożyczki, firm telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych a nawet leasingowych. Pojawienie się w rejestrze wiąże się w konsekwencji z odmową przyznania kredytu bądź zawarcia umowy usługowej.

Na listę dłużników mogą wpisywać osoby z zaległościami finansowymi nie tylko firmy ale dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą dokonania wpisu jest zawarta umowa, która nie została w terminie opłacona lub tytuł wykonawczy wydany na podstawie uprawomocnionego wyroku sądowego z zamieszczoną klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Rejestr dłużników - dla kogo?

Rejestr dłużników to wyjątkowo praktyczne narzędzie finansowe, które może być użyte zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorstwa. Przed zawarciem umowy lub rozpoczęciem współpracy jako kontrahent zarówno firmy jak i gminy mogą sprawdzić wybrane podmioty czy przypadkiem nie znalazły się na „czarnej liście” rejestru dłużników. W przypadku sprawdzania osoby fizycznej wymagana jednak jest jej pisemna zgoda. Z kolei konsumenci zanim rozpoczną współpracę ze wskazanym przedsiębiorcą i zlecą mu wykonanie danego rodzaju usługi mają także możliwość sprawdzić czy rejestr dłużników zawiera dane firmowe.

10:30, alicjakucharska
Link Dodaj komentarz »

Już od kilku lat zarówno konsumentów jaki i przedsiębiorstwa ochraniają przed nieuczciwymi dłużnikami informacje jakie udostępnia BIG. Rejestr, jaki udostępnia biuro uzupełniany jest wciąż przez pozycje osób zadłużonych, które wpisywane są przez firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych i niesfinalizowanych terminowo umów oraz prawomocnych wyroków sądu z zapisaną klauzulą stanowiącą tytuły wykonawcze. 

Jak działa Biuro Informacji Gospodarczej

 

Biuro Informacji Gospodarczej działa w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Aktualnie dane udostępniają aż cztery biura.Każde z biur informacji gospodarczej prowadzi oddzielną listę osób mających zadłużenie, która ze względu na konkurencyjność nie zostaje między nimi przekazywana. Każdy wierzyciel żeby umieścić swojego dłużnika na liście rejestrowej powinien oddzielnie złożyć wniosek do każdego z biur.

W zależności od sytuacji prawnej podmiotu, BIG udziela określonego rodzaju informacji korzystając z danych znajdujących się w swoim rejestrze. I tak przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość bez większego kłopotu sprawdzić każde przedsiębiorstwo w tym również siebie. Może również skorzystać z informacji, które dotyczą konsumenta ale tylko mając jego zgodę. Z kolei konsument ma możliwość sprawdzenia każdej firmy a także bezpłatnie raz na sześć miesięcy samego siebie. Każde następne zapytanie o własne dane przed upływem sześciu miesięcy wymaga wniesienia określonej opłaty.